PERSONUPPGIFTSPOLICY

Dataskydd
Registerbeskrivning i enlighet med GDPR 2016/679.

Registeransvarig
Arla Foods AB
Rättarvägen 3
169 68 Solna

Registrets hanterare:
Loyaltic AB
Maria Skolgata 83
118 53 Stockholm
Sweden

Dina personuppgifter kan nås av vederbörligen bemyndigade anställda och av externa leverantörer, som vid behov utsetts som dataprocessorer (Registerhanterare), som stöder oss vid tillhandahållande av tjänster.

Arla Foods AB använder de insamlade uppgifterna endast till att genomföra kampanjen och till att skicka ut vinster.
Deltagarnas uppgifter används inte till direkt marknadsföring, om inte deltagaren uttryckligen har gett samtyckte till det.

Genom att delta i webbshoppen ger deltagaren tillstånd till Arla Foods AB att behandla hans/hennes uppgifter för ovannämnda syften.

Syftet med behandling av personuppgifter.
Den insamlade informationen kan användas till:

 • att leverera produkter

 • att upprätthålla kundrelationer

 • att erbjuda en service

 • att utveckla kundtjänst och verksamhet

 • analytiska och statistiska ändamål

 • korrespondens mellan tjänsteleverantören och användaren

 • andra liknande ändamål

 Personuppgifterna kan användas till andra ändamål då användaren uttryckligen har gett samtyckte till det eller där direkt marknadsföring annars är tillåten enligt lag.

Uppgifter som kan ingå i registret:

 • För- och efternamn

 • Kontaktinformation, som t.ex. adress och telefonnummer

 • Möjliga rättigheter och samtycken

 • Användarens vägran att dess information skulle användas till marknadsföring eller anges till tredje parter

 • E-postadresser och andra möjliga inloggnings- eller registreringsuppgifter, som tex. namn eller pseudonymer

 • Information relaterat till kommunikation och användning av tjänster

 • Annan möjlig information insamlad med hjälp av användarens tillåtelse

Vanliga datakällor
Användardata erhålls regelbundet vid användning av tjänsten. Kontaktinformationen kan uppdateras baserat på andra register som tillhör samma företag.

Besöksräkningen och andra anonyma uppgifter kommer att analyseras och observeras med hjälp av kakor eller annan teknik.

Kakor kan komma att användas för att visa anpassade annonser för webbläsare som tidigare har besökt webbplatsen när de surfar på andra sajter, i syfte av så kallad ommarknadsföring (remarketing).

Informationen kan överlåtas tillfälligt till tredje parter i de fall genomförande av tävlingen kräver detta. Detta kan ske t.ex. vid leverans av produkter.

Tredje parterna raderar all persondata efter att den avtalade tjänsten har levererats, och följer även lokala lagar gällande hantering av persondata. Vid beställning av produkter via tredje part (t.ex. genom nätbutik), godkänner användaren tredje partens villkor gällande hantering av persondata.

Data överförs inte regelbundet utanför Europeiska unionen eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Personuppgifterna kan överföras utanför EU och EES om det är nödvändigt för den tillhandahållna tjänsten eller om det är nödvändigt och enligt lag.

Principer för skydd av datafilen
Data lagras i databaser skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska åtgärder. Databaser och deras säkerhetskopieringsfiler finns i låsta lokaler och uppgifterna är endast tillgängliga med särskild behörighet. Servrarna är starkt skyddade.

Skriftliga avtal har gjorts med tredje part som är inblandade i den tillhandahållna tjänsten. Avtalen säkerställer att tredje part skyddar och hanterar personuppgifterna i enlighet med rådande lagstiftning.

Inspektionsrätt
Enligt GDPR (2016/679) artikel 15 ska användaren av en tjänst ha rätt att inspektera vilka personuppgifter som har samlats in i datafilen eller att ingen data har lagrats. Begäran om inspektion ska presenteras enligt följande:

 • Skriftlig och undertecknad begäran om inspektion skickas till Registrets hanterares adress, eller skickas via e-post till Registrets hanterares representant.

 • Begäran om inspektion presenteras personligen på den adress som anges här: Skriftlig begäran till webbshoppens konsumentsupport.

 • Om det finns fel i uppgifterna som lagras i datafilen kan den registrerade personen lämna en begäran om korrigering till Registrets hanterare eller via konsumentsupport på kampanjsidan.

Lagrande av data
Registrets data lagras endast så länge som webbshoppens utförande kräver det.